Infolinka 954 200 200

O

OATH TokenNázev aplikace pomocí níž se generují bezpečnostní kódy pro zařízení iPhone.
Obchodní rejstříkVeřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických osobách určitých forem; je veden v elektronické podobě.
OdesílatelDržitel datové schránky, ze které byly datová zpráva odeslána.
Odeslaná zprávaZpráva, která byla odeslána z datové schránky.
Odpovědní PDZ (ODZ)Odesílatel může určit, že bude hradit dodání dokumentu, který je odpovědí na jeho PDZ. Jedná se o elektronickou obdobu odpovědní listovní zásilky.
Oprávněná osobaFyzická osoba, které je primárně (z definice) přidělen přístup do datové schránky. U datové schránky fyzické osoby a podnikající fyzické osoby je to fyzická osoba, pro kterou byla datová schránka zřízena (tedy držitel schránky). U datové schránky právnické osoby je to statutární orgán nebo člen statuárního orgánu. Orgán veřejné moci reprezentuje vedoucí orgánu veřejné moci.
Oprávněný žadatelO zřízení datové schránky fyzické osoby a podnikající fyzické osoby žádá fyzická osoba sama za sebe, případně prostřednictvím zmocněnce, který své zmocnění doloží plnou mocí. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele. O zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku žádá fyzická osoba, která je oprávněna jménem této právnické osoby jednat, tedy buď statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo jiná fyzická osoba, která své oprávnění doloží např. plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem z valné hromady apod.
Orgán veřejné moci (OVM)Orgán veřejné moci je takový orgán, který je nositelem veřejné moci. Orgány veřejné moci jsou ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění, státní orgány, územní samosprávné celky, státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízených zákonem, notáři a soudních exekutoři.
Osobní údajeJakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
OTP(One Time Password) - heslo, které je platné pouze pro jedno přihlášení nebo jednu transakci.
Ověření datové zprávyV prostředí datových schránek je k dispozici funkce, která umožňuje ověřit autenticitu a neporušenost jakékoli předložené datové zprávy.
Ověřený výstup z informačního systému veřejné správyListina, která vznikla úplným převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, je veřejnou listinou.
Ověřovací doložkaPotvrzuje, že určitý dokument vznikl jako opis, kopie nebo převedením z elektronické podoby do podoby listinné či naopak. Její náležitosti jsou vždy vymezeny zvláštním zákonem nebo vyhláškou. Může mít formu otisku razítka, anebo může být vyhotovena na samostatném listu nebo přelepce za pomocí výpočetní techniky.
Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)Termín používaný v českých zákonech o dani z příjmů, o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro takovou fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Typicky je OSVČ například živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec a podobně