Infolinka 954 200 200
Chci datovku Zřízení datové schránky

Zřízení datové schránky

A) ze zákona

Digitální a informační agentura automaticky zřídí datovou schránku všem orgánům veřejné moci, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které jsou zapsány v zákonem stanovené evidenci, což je zejména Registr osob, Registr práv a povinností a dále také evidence profesí jako jsou statutární auditoři.

B) na žádost

Ostatní subjekty mohou podat Žádost o zřízení datové schránky.

1)Typy subjektů najdete v článku Typy datových schránek

1.krok - podání žádosti

a. online
- po přihlášení přes Identitu občana (např. bankovní identitou)

Na portálu mojedatovaschranka.cz nebo přihlášením přes Identitu občana (prostř. metod eObčanka, bankovní identita, Mobilní klíč atd.) je po zadání on-line žádosti datová schránka bezodkladně zřízena a zpřístupněna.
Návod najdete zde, nebo

- z klientského portálu jiné datové schránky ztotožněného uživatele

Je-li do portálu přihlášen uživatel jiného typu schránky, než pro fyzickou osobu, a tento uživatel je propojen s registrem obyvatel (ROB) – říkáme, že je „ztotožněný“- pak je v levém menu položka Žádost o schránku fyzické osoby.

nebo

b. osobně na Czech POINTu

Žádost podáte na kontaktním místě Czech POINT - zde je ověřována totožnost žadatele (občanský průkaz, pas apod.) Většina žádostí je rovnou vyřízena a žadatel si odnáší potvrzení o zřízení obsahující identifikátor datové schránky.

nebo

c. písemně

Stáhněte si formulář, který vytiskněte a vyplňte.
Na žádosti si nechte úředně ověřit podpisy.
Poté žádost pošlete na adresu:

Digitální a informační agentura, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Datová schránka je zřízena obvykle ve lhůtě tří dnů po obdržení žádosti.

2.krok - přihlašovací údaje

Uživatelské jméno a heslo vám dorazí do vlastní datové schránky fyzické osoby (pokud jí máte zřízenou), nebo poštou nebo e-mailem.

3.krok - www.mojedatovaschranka.cz

Jakmile obdržíte přihlašovací údaje, navštivte www.mojedatovaschranka.cz a přihlaste se.

O datovou schránku může také žádat vaším jménem váš zástupce, pokud je oprávněný žadatel.

Zřizování datové schránky zahraničním subjektům

Digitální a informační agentura zřizuje datové schránky na žádost i podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, registrovaným v zahraničí. Vzhledem k faktu, že zahraniční subjekty nemají přidělené české identifikační číslo organizace (IČ, resp. IČO), není možné jejich žádosti vyřídit přímo na kontaktním místě veřejné správy. Žadatelům proto doporučujeme, aby své žádosti zasílali přímo na Digitální a informační agenturu podle následujících pokynů:

1. Žádost i všechny přiložené dokumenty podávejte v českém jazyce. Pokud podáváte originální dokumenty v cizím jazyce, vždy připojte úředně ověřený překlad do českého jazyka.

2. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem fyzické osoby, která je oprávněna za podnikající fyzickou nebo právnickou osobu jednat, případně úředně ověřena úřady ČR (např. zastupitelským úřadem ČR v dané zemi) nebo musí být opatřena tzv. apostilou či vyšším ověřením (superlegalizace). U podnikající fyzické osoby je Oprávněnou osobou výhradně fyzická osoba, které bylo vydáno podnikatelské oprávnění. U právnické osoby je to pak statutární orgán nebo člen statutárního orgánu. Připouští se jednání v zastoupení na základě plné moci vystavené Oprávněnou osobou.

3. K žádosti přiložte originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného registru, který eviduje podnikatelské subjekty v zemi registrace, tedy obdobu českého živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku. Pokud to není z výpisu zjevné, doložte, že žadatel je oprávněn za subjekt jednat.

4. Pokud se adresa pobytu Oprávněné osoby nachází v zemi, kam nelze zasílat přístupové údaje, uveďte jinou kontaktní adresu, na které si Oprávněná osoba dokáže zásilku s přístupovými údaji osobně převzít.

Seznam zemí, do kterých se doručují přístupové údaje.

Formuláře a žádosti ke stažení najdete zde.

Zřízení další datové schránky typu OVM

Další datová schránka orgánu veřejné moci se zřizuje zejména pro potřebu vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci nebo výkonu konkrétní agendy nebo činnosti orgánu veřejné moci.

O další datovou schránku typu OVM (DS OVM) může žádat pouze subjekt v roli OVM prostřednictvím oprávněné osoby (např. starosta, pověřený zástupce…).

Pro zřízení další DS OVM je potřeba zaslat dopis se žádostí o zřízení další DS OVM, a to do datové schránky Správce Informačního systému datových schránek (ISDS), tj. Digitální a informační agentura, ID datové schránky: yukd8p7, označení adresáta v záhlaví žádosti: Digitální a informační agentura, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, ID DS: yukd8p7.

Do žádosti je potřeba uvést:

  • označení nadřízeného OVM, ke kterému má být další DS OVM přiřazena (název, sídlo, IČO/ID OVM, ID datové schránky),
  • název nové DS OVM,
  • adresa sídla, která se váže ke zřízení další DS OVM (pokud je odlišná od nadřízeného OVM),
  • jméno, příjmení, datum narození a adresa pobytu oprávněné osoby, která bude do DS přistupovat a jíž mají být zaslány přístupové údaje (Pozn. - datum narození a adresu pobytu lze variantně nahradit číslem občanského průkazu).

Následně bude Správcem ISDS zřízena další DS OVM. Přístupové údaje budou zaslány na adresu sídla vyplněnou v žádosti, popř. přednostně do DS fyzické osoby, pokud ji má oprávněná osoba ustanovená pro přístup do další DS OVM zřízenu.


Jak založit datovou schránku osobně


Jak založit datovou schránku Mobilním klíčem eGovernmentu