Infolinka 954 200 200

R

Registr obyvatelstva (ROB)V tomto registru jsou uvedeny referenční údaje o fyzických osobách, jejichž údaje jsou vedeny v základních registrech. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Zdrojem dat je evidence obyvatel a cizinecký informační systém.
Registr osob (ROS)V tomto registru jsou vedeny referenční údaje osob s právní subjektivitou, tj. fyzických podnikajících a právnických osob, veřejnoprávních osob. Registr je plněn údaji z původních evidencí, tedy např. z živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku atd.
Registr práv a povinností (RPP)V tomto registru jsou vedeny referenční údaje o působnosti orgánů veřejné správy, o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a o oprávnění k přístupu k datům vedeným v základních registrech nebo v agentových informačních systémech. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry.
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)V tomto registru jsou vedeny referenční údaje o územní identifikaci a katastru nemovitostí. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry.
Rejstřík trestůEvidence osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidence jiných významných skutečností pro trestní řízení.
RFC 4226 HOTPNázev standardu pro přihlašování softwarové aplikace pro některé mobilní telefony.
Rodné čísloJednoznačný číselný identifikátor přidělovaný obyvatelům České republiky (desetimístné číslo).