Infolinka 954 200 200

Zřízení nových profesních datových schránek autorizovaným osobám (členům ČKAIT, ČKA a ČKZ)

Povinné datové schránky se nově týkají i dalších profesí. Digitální a informační agentura (DIA) do konce března 2024 zřídí datové schránky autorizovaným architektům, autorizovaným inženýrům, autorizovaným technikům a autorizovaným zeměměřickým inženýrům, a to na základě údajů poskytnutých od profesních komor. Česká pošta následně, stejně jako v minulém roce, rozešle dopisy s přístupovými údaji, případně je zašle do datové schránky fyzické osoby.

V souladu s novelizovaným zněním § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, budou nově zřizovány tzv. profesní datové schránky podnikající fyzické osoby autorizovaným architektům, inženýrům, technikům, autorizovaným zeměměřickým inženýrům (dále jen “autorizované osoby”), a to na základě zápisu příslušných osob v zákonem stanovené evidenci.

Nové profesní datové schránky budou zřízeny během prvního čtvrtletí roku 2024 na základě změnového zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona.

Autorizovaným osobám budou odeslány přístupové údaje, které jim budou doručeny během několika dnů od zřízení datové schránky. Uživatelé přístupové údaje obdrží buďto do datové schránky fyzické osoby (pokud jí disponují), či poštou výhradně do vlastních rukou na adresu trvalého pobytu, popř. na jinou kontaktní adresu, která je zapsána v zákonem stanovené evidenci. Nevyzvednuté přístupové údaje doručované listinnou zásilkou budou následně uloženy na místní poště k vyzvednutí ještě dalších 90 dnů. Pokud se přístupové údaje přesto z nějakého důvodu nepodaří vyzvednout, nebyly z nějakého důvodu při odesílání doručeny, či došlo k jejich ztrátě, zapomenutí, nelze je použít apod., je možné je získat i jiným způsobem, a to např. přihlásit se do datové schránky skrze Identitu občana či získat nové údaje na Czech POINTu. Více informací o získání údajů naleznete na Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

V případě zjištěných nesrovnalostí se zřízením datové schránky nebo údajů vedených o autorizované osobě v datové schránce je nutné se obrátit na příslušné komory nebo profesní organizace jakožto poskytovatele dat, z jejichž evidencí informační systém datových schránek čerpá.

Upozornění:

Digitální a informační agentura (DIA) jakožto zřizovatel datových schránek, má zákonnou povinnost zřídit nové profesní schránky autorizovaných osob, a to i v případě, že tato osoba již jednu či více datových schránek podnikajících fyzických osob zřízených na živnost, či zákonem stanovenou profesi či profese má. DIA je při zřizování schránek vázána postupem dle § 4 zákona č. 300/2008 Sb., kdy platí pravidlo, že je-li tatáž osoba současně podnikající fyzickou osobu (neprofesní podnikající fyzickou osobou), advokátem, daňovým poradcem a insolvenčním správcem, autorizovanou osobou, apod., je jí pak povinně zřízena samostatná datová schránka ke každé z těchto “položek” zvlášť.