Infolinka 954 200 200

Dotazy ke zřízení profesní datové schránky

Proč mi byla zřízena profesní datová schránka?

V souladu s novelizovaným zněním § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jsou zřizovány nové „profesní“ datové schránky podnikající fyzické osoby autorizovaným architektům, inženýrům, technikům, autorizovaným zeměměřickým inženýrům (dále jen “autorizované osoby”), a to na základě zápisu příslušných osob v zákonem stanovené evidenci (evidence příslušných profesních komor). Nové profesní datové schránky jsou nově zřizovány na základě změnového zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona. V případě, že se na daný subjekt vztahuje povinnost mít zřízenu novou profesní schránku, je pak role správce Informačního systému datových schránek zákonnou povinnost dodržet a datové schránky bez dalšího zřídit (v opačném případě by správce nedostál povinnosti, která mu vyplývá ze zákona).

Digitální a informační agentura (DIA) jakožto zřizovatel datových schránek, má zákonnou povinnost zřídit nové profesní schránky autorizovaných osob, a to i v případě, že tato osoba již jednu či více datových schránek podnikajících fyzických osob zřízených na živnost, či zákonem stanovenou profesi či profese má. DIA je při zřizování schránek vázána postupem dle § 4 zákona č. 300/2008 Sb., kdy platí pravidlo, že je-li tatáž osoba současně podnikající fyzickou osobu (neprofesní podnikající fyzickou osobou), advokátem, daňovým poradcem a insolvenčním správcem, autorizovanou osobou, apod., je jí pak povinně zřízena samostatná datová schránka ke každé z těchto “položek” zvlášť. Pravidlo pro zřizování datových schránek v § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. se vztahuje na každou taxativně vymezenou skupinu, kterým je schránka zřízena ze zákona, zvlášť, nikoli však tak, že všechny entity budou mít dohromady jednu datovou schránku slučující jednotlivé profese a neprofesní schránku zřizovanou pro podnikající fyzické osoby. Typy datových schránek se proto liší podle typu subjektu/profese, pro který má být datová schránka zřízena. Nejedná se tedy o duplicitní zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby, nýbrž o povinné zřízení datové schránky této osobě jakožto zákonem nově stanovené profesi.

Lze nově zřízenou profesní schránku znepřístupnit (zrušit) a za jakých podmínek?

Pokud autorizovaná osoba profesi ve skutečnosti již nevykonává a přeje si datovou schránku znepřístupnit, je potom jedinou možností se nechat u příslušné profesní komory, která jej vede v evidenci svých členů, vymazat. Profesní datová schránka pak bude tímto úkonem automaticky znepřístupněna a následně i po třech letech od znepřístupnění zrušena. O znepřístupnění datové schránky podnikající fyzické osoby či tzv. profesní datové schránky zřizovaných obou na základě zápisu v zákonem stanovené evidenci proto není třeba a nelze žádat, tyto schránky je možné pouze automaticky znepřístupnit až na základě předchozího výmazu ze zákonem stanovené evidence u příslušné profesní komory.

Je možné datovou schránku sloučit s ostatními stávajícím schránkami, kam mám přístup? Nebo jak tuto situaci řešit?

Souběžně lze ze zákona vlastnit datové schránky vícero typů (např. datová schránka fyzické osoby, datová schránka podnikající fyzické osoby, datovou schránku podnikající fyzické osoby - profesní a datovou schránku právnické osoby, pokud je osoba např. statutárním orgánem spolku), které nelze v rozporu se zákonem sloučit do jedné „původní“ datové schránky. K vícero datovým schránkám lze nicméně snadno přistupovat z jednoho místa a jedním prostředkem, např. prostřednictvím Identity občana (např. prostřednictvím elektronického bankovnictví, tj. bankovní identitou), nebo po instalaci aplikace Mobilní klíč eGovernmentu, ke které si lze jednotlivé schránky připojit, podobně jako je tomu možné u Portálu občana.

Přihlašování přes Identitu občana (mojedatovaschranka.cz)

Přihlašování mobilním klíčem (mojedatovaschranka.cz)

Portál občana | Nejrychlejší cesta ke službám státu (gov.cz)

Připojení datové schránky do Portálu občana (gov.cz)

Co dělat v případě, že pouze nechci novou datovou schránku aktivně používat, resp. nechci ukončit podnikání, tj. členství v příslušné komoře a schránku mít znepřístupněnou?

Pokud si držitel DS profesní datovou schránku nepřeje sám aktivně používat a nechce se nechat z příslušných evidencí vymazat, je možné určit osobu (např. rodinného příslušníka, účetní apod.), která bude mít přístup do jeho datové schránky v roli pověřené osoby. Informace k obsluze datové schránky Pověřenou osobou jsou zveřejněny zde: Pověřené osoby a Administrátoři

Co dělat v případě, že údaje vedené o datové schránce jsou nekorektní?

Datové schránky autorizovaným architektům, autorizovaným inženýrům, autorizovaným technikům a autorizovaným zeměměřickým inženýrům jsou zřizovány na základě zápisu v zákonem stanovené evidenci, resp. a to na základě údajů poskytnutých od profesních komor z jejich evidence do informačního systému datových schránek. V případě zjištěných nesrovnalostí se zřízením datové schránky nebo údajů vedených o autorizované osobě v datové schránce je nutné se obrátit na příslušné komory nebo profesní organizace jakožto poskytovatele dat, z jejichž evidencí informační systém datových schránek čerpá.

Jste tu poprvé nebo máte dotazy týkající se používání datových schránek?

Pokračujte na následující článek.